برایت

وقتی که دلتنگت می شوم دلتنگی هم بی قاعده

 می شود

/ 1 نظر / 5 بازدید
سارا

همه ی کارهایت را بخشیدم جز آن تردید آخر هنگام رفتنت که هنوز مرا... به برگشتنت امیدوار نگه داشته[ناراحت]